نام آوران کیش

همایون ابوالحسنی

منتخب کمیته اقتصادی

حسین ثابت بکتاش

منتخب کمیته اقتصادی

منصور حاج حسینی

منتخب کمیته اقتصادی

علی اصغر حاج زمانی

منتخب کمیته اقتصادی

نصرالله حاتمی

منتخب کمیته اقتصادی

مجتبی حقیریان

منتخب کمیته اقتصادی

حسین خواب نما

منتخب کمیته اقتصادی

رضا دباغ همدانی

منتخب کمیته اقتصادی

حسین رباطی

منتخب کمیته اقتصادی

غلام روستایی

منتخب کمیته اقتصادی

رحمان سادات نجفی

منتخب کمیته اقتصادی

علی صدوق

منتخب کمیته اقتصادی

محمد شفیعی

منتخب کمیته اقتصادی

مسیح الله صفا

منتخب کمیته اقتصادی

محمد صفاری کرمانی

منتخب کمیته اقتصادی

احمد کتابفروش

منتخب کمیته اقتصادی

نادر کشتکار

منتخب کمیته اقتصادی

علی موسوی مطلق

منتخب کمیته اقتصادی

قاسم نرگسی

منتخب کمیته اقتصادی

عرب خردمند

منتخب کمیته علمی

امیر رضا خویی

منتخب کمیته علمی

احمد روستا

منتخب کمیته علمی

سید موید علویان

منتخب کمیته علمی

مجید محمد حسینی

منتخب کمیته علمی

علی مقداری

منتخب کمیته علمی

شرکت همانند ساز بافت کیش

منتخب کمیته علمی

کاظم بایرام بخش

منتخب کمیته فرهنگی

ابراهیم خسروانی

منتخب کمیته فرهنگی

عبدالحسن بوشهری

نام دار بومی کیش