برنامه های اجتماعی

مسابقه بولینگ خانوادگی

مسابقه بولینگ خانوادگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی - امور زنان
ساعت اجرا : 8 تا 10 شب
تاریخ اجرا : 22 آبان ماه
محل اجرا : بولینگ مریم

پیاده روی خانوادگی

پیاده روی خانوادگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی - امور زنان
ساعت اجرا : 5 بعدازظهر
تاریخ اجرا : 20 آبان ماه
محل اجرا : از هتل داریوش به سمت اسکله تفریحی بزرگ